Uniwersytet Warszawski stawia na dialog i współpracę

Otwartość na ludzi i ich poglądy, problemy społeczeństwa i wyzwania gospodarki oraz łatwiejszy dostęp do osiągnieć nauki i naukowców Uniwersytetu Warszawskiego ? to fundamentalne wartości przyświecające działalności powołanego właśnie Centrum Współpracy i Dialogu UW (CWiD UW). Uruchomione 24 września br. Centrum, to ogólnouniwersytecka jednostka, której zadaniem jest wzmacnianie głosu naukowców, wydziałów i innych jednostek UW w debacie publicznej i kształtowanie jej jakości w oparciu o wiedzę i fakty.

Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego stanowi pomost pomiędzy nauką a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zadaniem CWiD UW, jako jednostki ogólno-uniwersyteckiej, jest zwiększanie wpływu i dotarcia naukowców, zespołów oraz jednostek UW do opinii publicznej, otoczenia instytucjonalnego oraz innych partnerów. Istotnym obszarem działalności Centrum jest także promowanie osiągnięć nauki XXI w. oraz upowszechnianie dokonań kadry naukowej i badawczej Uniwersytetu Warszawskiego.  

Nowo powołana jednostka zlokalizowana jest w Ogrodzie Botanicznym UW. Jej otwarciu towarzyszyła debata nt. roli nowoczesnej uczelni i nauki XXI w. w kształtowaniu jakości życia publicznego w dobie powszechnej dezinformacji. Wzięli w niej udział: przedstawiciele władz uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz m. st. Warszawy.

Szczegółowe informacje nt. inicjatyw CWiD UW dostępne są na stronie Centrum Współpracy i Dialogu UW: www.cwid.uw.edu.pl.

23 września 2019